Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
BİLGİLENDİRME Tüm Haberler

Değerli Meslektaşlarımız,

30 Mart 2018 tarihinde tüm meslektaşlarımıza gönderdiğimiz bilgilendirme amaçlı e-postada; 

2006 yılında kurulan Derneğimizin, 12 yıldır, Tüzüğünde yazılı amaçlar doğrultusunda üyelerimizin / meslektaşlarımızın mesleki her türlü sorunlarının çözümüne, özlük haklarımız ile mesleki saygınlığımızın hak ettiği noktaya getirilebilmesine, birlik ve beraberliklerinin sağlanmasına yönelik girişimlerde ve faaliyetlerde bulunduğu,

Özlük haklarımız konusunda, Derneğimizce yapılan faaliyetlerin, internet sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve zaman zaman gönderilen e-postalar yoluyla duyurulduğu,
Mesleğimizin gelişmesi ve özlük haklarımızın hedeflenen noktaya getirilmesi amacıyla, gelişmeler ve değişen/değişecek koşulların yakinen takip edildiği ve sorunlarımızın çözümüne uygun stratejiler geliştirildiği,

Yönetim Kurulumuz çalışmalarına devam ederken, etkinliği ve katılımcılığı arttırmak ve özlük haklarımızı hak ettiği noktaya getirmek amacıyla, Ocak ayında Dernek Merkezimizde meslektaşlarımıza yönelik istişare toplantısı düzenlediği,

Söz konusu toplantıda, Derneğimizin ve Meslektaşlarımızın ulaşabilecekleri bürokratlar, sendikalar ve siyasilerden randevu  alınarak görüşmeler yapılması, özlük haklarına ilişkin çalışma komisyonu kurulması, meslektaşlarımız arasında iletişimin arttırılması, mesleğimizin tanıtımına yönelik farkındalığın arttırılması kararlarının alındığı,

Dernek olarak mesleğimizin tanıtımına ve özlük haklarımız da dahil olmak üzere sorunlarımızın gerek basın gerekse ilgili tüm siyasi ve bürokratlar nezdinde aktarılması faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz bu süreçte, birlik ve beraberliğimizin zedelenmesine, elde edilmesi muhtemel kazanımların engellenmesine yol açacak tavırların ve girişimlerin Derneğimizce tasvip edilmediği ve desteklenmediği belirtilmiştir.

Belirtilen kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından tüm çalışmalar devam ettirilmekte olup, meslektaşlarımızdan alınan e-postalar nedeniyle meslektaşlarımızın tekrar bilgilendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

Söz konusu e-postalar ve diğer yollarla Derneğimiz Yönetim Kuruluna iletilen bilgilerden, “Merkez Mali Hizmetler Uzmanları Derneği” adında bir Derneğin kurulması için girişimlerde bulunulduğu ve kuruluş evraklarının ilgili makamlara verildiği anlaşılmıştır. Bu girişimde bazı Bakanlıklarda görev yapan meslektaşlarımızın yer aldığı bilgisi verilmiştir.

Söz konusu Derneğin hangi amaçla kurulduğu, üyeliğe kabul şartları, adında yer alan “Merkez” sözcüğüyle ifade edilen kavramın ayrıntıları vb. konularda, yine alınan eposta ve diğer bilgilerden yüksek yargı, yükseköğretim kuruluşları ve mahalli idarelerin dışında yer alan kurumlarda görev yapan meslektaşlarımızın özlük haklarına yönelik çalışmalar yapılması amacına yönelik olarak kurulduğunun beyan edildiği anlaşılmıştır.

Haklarımızı almaya en çok yoğunlaştığımız bu dönemde gerçekleştirilen bu girişimin Mesleğimize ve meslektaşlarımızın birlik ve beraberliklerinden aldığımız güce zarar vereceği, artan faaliyetlerimizi ve gerek bürokratlar gerekse siyasiler nezdinde mesleki anlamda edindiğimiz itibarı ve çözüm noktasında mesleğimize verdikleri destekleri zedeleyeceği açıktır. Konu hakkında Derneğimizle iletişime geçen bürokratlar tarafından da bu tarz girişimlerin  fayda getirmeyeceği ve belirli bir noktaya getirilmiş olan mesleki sorunlarımızın çözümüne zarar verebileceği dile getirilmektedir.

Bu kapsamda;

Bahsi geçen oluşumlarla Derneğimizin herhangi bir ilgisinin olmadığı,

Mesleğimizin itibarını zedeleyecek, meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliğe zarar verecek veya muhtemel kazanımlarımızın engellenmesine yol açabilecek hiçbir girişimin desteklenmediği,

Derneğimizin, meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere Tüzüğünde yazılı amaçları ve meslektaşlarımıza sağlanacak her türlü kazanım çalışmalarına ve planlamalarına devam ettiği, (Özlük haklarımız konusunda yaşadığımız sorunun gerek bürokratlar gerekse siyasiler nezdinde anlatılması destek istenmesi, uzman yardımcıları yeterlik eğitimleri, tez komisyonu-danışman vb hususlar, Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütülen kamu kurumlarına yönelik eğitimler, basın aracılığıyla mesleğimizin ve sorunlarının daha geniş kitlelere aktarılmasına yönelik girişimler, SGB Başkanlarından oluşan ve Derneğimizin de üyesi olduğu Kamu Strateji Platformu ve Kamu İç Denetçileri Derneği ile birlikte yürütülen/yürütülmesi planlanan çalışmalar, Onbirinci Kalkınma Planı kapsamında yürütülen çalışmalar, sosyal faaliyetler vb.),

Derneğimizce yürütülen gerek özlük hakları gerekse diğer konulardaki faaliyetlerde meslektaşlarımızın desteğinin önemli olduğu ve bu dönemde tüm meslektaşlarımızın Derneğimizle iletişim halinde olmaları,

Hususlarını saygılarımızla bilgilerinize sunarız.