Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ STRATEJİ VE BÜTÇE BİRİMLERİ YAPILANMASI Tüm Haberler

         MALİ HİZMETLER UZMANLARI DERNEĞİ

BİLGİ NOTU

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Strateji ve Bütçe Görevleri/Birimleri Yapılanması Hk.)

 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mevcut mali yönetim sistemi değiştirilerek daha etkin bir yönetim ve kontrol sistemi oluşturulmuş ve kamu idarelerinin yönetim ve hesap verme anlayışı çerçevesinde sorumlulukları artırılmıştır.

Bu kapsamda, yüklenen sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için Kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Birimleri kurulmuş ve bu birimlerde uzman personel istihdam etmek üzere Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleği oluşturulmuştur. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsayan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte; bu birimlerin görevleri, çalışma usul ve esasları, istihdam edilecek uzman personelin nitelikleri gibi hususlar belirlenmiştir.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini açıklayarak teşkilat şemasını kamuoyu ile paylaşmıştır. Söz konusu sistemde bütçe hazırlığı ve yönetiminin Cumhurbaşkanına doğrudan bağlı olacak şekilde kurulacak Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından koordine edileceği anlaşılmaktadır.

Cumhurbaşkanımızın açıklamasında söz konusu Başkanlığa ilişkin, “Cumhurbaşkanına Bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ise iletişimle beraber bu iki başkanlık büyük önem arz ediyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığıyla artık Cumhurbaşkanının uhdesinde olan bütçe yapımı ve yönetimini daha etkin şekilde yürütmeyi ve mali disiplini verimliliği sağlamayı hedefliyoruz. Onun için bu başkanlık çok önem arz ediyor.” denilmek suretiyle konunun önemi bizzat vurgulanmıştır.

Bu kapsamda, yeni hükümet sisteminin uygulamaya geçirilmesi için gereken düzenlemeler, gerek yetki kanunu gerekse de Cumhurbaşkanı Kararnamesi çerçevesinde yapılacaktır.

Ülkemiz, yeni hükümet sistemine geçerken mesleki olarak görev alanımızda olan stratejik yönetim ve bütçe konuları ile yeni sistemde kurulacak olan Strateji ve Bütçe Başkanlığının görev ve sorumlulukları, teşkilat yapısı ve personel istihdam politikası gibi hususların belirlenmesinde bazı noktalara vurgu yapılarak hatırlatılmasının ve bu kapsamda önerilerimizin dile getirilmesinin, Cumhurbaşkanımız tarafından da yeni sistemde amaçlandığı ifade edilen bütçe yapımı ve yönetiminin daha etkin şekilde yürütmesine ve mali disiplin ile verimliliğin sağlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Zira üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi, aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak ve ülkemiz mali yönetim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Derneğimiz, ülkemiz mali yönetim sisteminde büyük değişikliklere yol açan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu vesilesiyle uygulamaya geçirilmeye çalışılan stratejik yönetim, performans yönetimi, performansa dayalı bütçeleme, iç kontrol ve iç denetimin geliştirilmesi gibi konularda  çalışmaktadır. Bu doğrultuda, Derneğimiz tarafından ülkemizde mali yönetim ve kontrol sistemini geliştiren, izleyen, kontrol mekanizmalarını kuran ve denetleyen kurumlardan Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile ortak projeler ve çalışmalar yürütülmektedir/yürütülmüştür.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının, stratejik yönetim ve planlama ile bütçe işlemlerine ilişkin görevleri, bünyesinde barındıracağı anlaşılmaktadır. Bu görevler mevcut durumda; Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve İdarelerin Strateji Geliştirme Birimleri tarafından yürütülmektedir.

Derneğimizce daha önce hazırlanan bilgi notlarında ve raporlarda da dile getirildiği üzere, yeni sistemde kurulacak Başkanlık ile stratejik yönetim ve bütçe konularında merkezi uyumlaştırma ve koordinasyondan kaynaklanan sorunların giderileceği düşünülmektedir. 

Kamu idarelerinde stratejik yönetim anlayışının uygulamaya geçirilmesine yönelik teşkilatlanmanın oluşturulması amacıyla 22.12.2005 tarihinde çıkartılan “5436 sayılı KMYKK ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile kamu idarelerinde strateji geliştirme birimleri (SGB) kurulması öngörülmüştür. Başkanlık, daire başkanlığı ya da müdürlük biçiminde örgütlenmesi öngörülen strateji geliştirme birimlerine idarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine ile sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarının yürütülmesi görevi verilmiştir.

Strateji Geliştirme Birimlerinin fonksiyonlarına ve görevlerine detaylı bir şekilde bakıldığında çok önemli görevleri yerine getirdikleri görülmektedir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

  • SGB’lerin stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütecekleri görevler şunlardır: İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak, stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, idare faaliyet raporunu hazırlamak, idarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek, idarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere karşı önlemler almak, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak, idarenin üstünlük ve zayıflıklarını belirlemek, idarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek, idare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif ve analiz etmek.
  • SGB’lerin performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu kapsamında yerine getirmeleri gereken görevler; idarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, idarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmaktır.
  • SGB’lerin yönetim bilgi sistemi fonksiyonu kapsamında; yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirme, yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütme, istatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapma görevleri bulunmaktadır.
  • SGB’lerin mali hizmetler fonksiyonu kapsamında yerine getirmeleri gereken görevler ise şunlardır: İdarenin bütçesini, performans programını ve mali istatistikleri hazırlamak, iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön malî kontrol görevini yürütmek.

Dolayısıyla mevcut mali yönetim sistemimiz ve Strateji Geliştirme Birimlerinin fonksiyonları birlikte değerlendirildiğinde Yeni Hükümet Sistemimizde Cumhurbaşkanımız tarafından da çok önemsendiği anlaşılan stratejik yönetim ve bütçe faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilecek yapılanma ile kurulacak birim/birimlerin görev ve sorumlulukları, teşkilat yapısı ve personel istihdam politikasının belirlenmesinde aşağıdaki önerilerimizin dikkate alınması faydalı olacaktır.

1- Strateji ve Bütçe Başkanlığı görev ve sorumlulukları kapsamında, Strateji Geliştirme Birimlerinin idarelerde uygulamayı sağlayan, koordinasyon görevini yerine getiren, stratejik plan ve bütçe işlemlerini yaparak izleme sonuçlarını takip eden ve raporlamaları hazırlayan birimler olduğunun gözden kaçırılmaması,

2- Strateji Geliştirme Birimlerinin daha etkin, daha ekonomik ve daha verimli çalışabilmesi için teşkilatlanma sorunlarının araştırılarak gerekli çözümlerin üretilmesi, (Örneğin kamu kurumlarında SGB’lerin ortak bir birim adı ile kurulmaması ve kurumlarda kime bağlı olacakları hususunda boşluk olması ciddi bir hiyerarşik karmaşaya neden olmaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilat yapısı düzenlenirken SGB’ler için de bir düzenleme yapılarak tüm kurumlarda ortak bir birim adı ile kime bağlı olması gerektiği netleştirilerek -örneğin idarenin üst yöneticisine veya Strateji ve Bütçe Başkanlığına bağlı- hiyerarşik karmaşa önlenebilir.),

3- Şu anda Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolüne ilişkin Merkezi Uyumlaştırma görevlerinin de sistemin etkin bir şekilde kurgulanması ve devam ettirilmesi için yeni Başkanlık nezdinde yapılanması,

4- Strateji Geliştirme Birimlerinin daha etkin, daha ekonomik ve daha verimli çalışabilmesi aynı zamanda bu birimlerde istihdam edilen ve yoğun çaba göstererek görev yapan merkez teşkilat uzmanlığı olan Mali Hizmetler Uzmanlarının sorunlarının çözülmesi ve yeni Başkanlık ile bağlarının ve koordinasyonlarının sağlanması için düzenlemeler yapılması,  (Örneğin merkez teşkilatı uzmanlığı olmasına rağmen 657 sayılı yasanın 152 nci maddesinin II –Tazminatlar kısmının A-Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (ğ) bendi kapsamına alınmayan ve kendi içinde dahi görev yapılan kurumlara göre farklılıklar oluşturulan tek uzmanlıktır.)

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

‘‘Daha verimli ve etkin bir bütçe planlaması ve yönetimi için,

Daha verimli ve etkin bir mali disiplin için,

Daha verimli ve etkin bir stratejik yönetim için,

Güçlü Strateji Geliştirme Birimlerine ve Mali Hizmetler Uzmanlarına ihtiyaç var.’’

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu (MAHUZDER)

 

İletişim:

Bahri AKGÜL (Genel Başkan)

0505 4431991                                                                                               

webmaster@malihizmetler.org.tr

bahriakgul1979@gmail.com

 

Ayhan ERÇEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

0507 7400461

aercel@cu.edu.tr