Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
MEVZUAT

Mali Hizmetler Uzmanlığı

     MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ İÇİN;

LÜTFEN TIKLAYIN.

 

 I.            Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleği

 

            Mali hizmetler uzmanlığı mesleği, Türk kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin, modern yönetim ilkeleri ve Avrupa Birliği standartlarına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen reform nitelikteki dönüşümlerin, 5018 sayılı Kama Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile çizilen çerçevede kamu idarelerinde hayata geçirilmesini sağlayacak uzman personel ihtiyacını karşılamak üzere ihdas edilmiştir.

            Mali hizmetler uzmanlığı mesleğine giriş, “Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği”nin 2. Bölümünde yer alan hükümlere göre şu şekilde gerçekleştirilebilmektedir;

·         Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek KPSS puan türünden asgari puanı almak,

·         ÖSYM tarafından yapılacak yazılı test usulü sınavı geçmek ve

·         Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

·         Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların, bu sınavlarda aldıkları puanının aritmetik ortalaması alınarak, özel yarışma sınav puanı en yüksek olan adaydan başlayarak adayların başarı sırası tespit edilir.

·         Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre ÖSYM tarafından idarelere yerleştirilirler.

·         ÖSYM tarafından ilgili idarelere yerleştirilenlerden, yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde yerleştirildikleri idarelere başvuranlar, malî hizmetler uzman yardımcısı olarak atanırlar. Bu süre içerisinde başvurmayanların atama işlemi yapılmaz.

·         İdareler, adayların başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde atama işlemlerini tamamlamak ve yapılan atamaları toplu olarak Bakanlığa bildirmek zorundadır.

 

            Yukarıda yer alan süreci başarı ile tamamlayarak mesleğe uzman yardımcısı olarak başlayanlara, görev yaptıkları idarelerde göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde ve 120 saatten az olmamak üzere görev alanlarıyla ilgili konularda mevzuatın öğretilmesi ve uygulamanın gösterilmesini kapsayacak şekilde hizmet içi eğitim verilir. Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından 120 saatten az olmamak üzere mesleki eğitim verilir. Söz konusu eğitim programları ve uzmanların gözetiminde yetiştirilen uzman yardımcılarının, uzman olarak atanabilmeleri için aşağıda yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir;

·         Görev alanlarıyla ilgili hazırlayacakları uzmanlık tezlerinin idarelerince oluşturulacak komisyon tarafından kabul edilmesi ve kabul edilen tezlerin ve değerlendirme sonuçlarının bir örneğinin 10 gün içinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi,

·         Tezleri kabul edilen uzman yardımcılarının, Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak yazılı yeterlilik sınavında başarılı olması ve

·         Uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olunması,

 

şartlarını başarılı bir şekilde tamamlayan uzman yardımcıları, kurumlarına uzman olarak atanır ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı maddesinde ve Mali Hizmetler Uzmanları Yönetmeliğinde, Mali Hizmetler Birimlerine (Strateji Geliştirme Birimlerine) verilen görevleri yerine getirirler.

 

    II.            Mali Hizmetler Uzmanlarının Görev Yaptığı Kurumlar

            Mali Hizmetler Uzman ve Yardımcıları düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki 5018 sayılı Kanuna ekli;

·         I sayılı cetvel (Genel bütçeli kamu idareleri),

·         II sayılı Cetvel (Özel bütçeli kamu idareleri),

·         IV sayılı Cetvel (Sosyal güvenlik kurumları)

·         Mahalli idarelerde

Malî hizmetler birimlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen malî hizmetler uzman ve uzman yardımcıları atandıkları kurumların,

·         Strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlüklerinde,

·         Bu birimlerin kurulmadığı idarelerde ise bu idarelerin mevcut yapılarında malî hizmetlerini yürüten birimlerinde,

·         Mahalli idarelerde ise ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimlerde

görev yaparlar.

 III.            Mali Hizmetler Uzmanlarının Görevleri:

            Kamu mali yönetimi ve kontrol sisteminin oluşturulması ve uygulanması için 5018 ve 5436 sayılı Kanunlarla strateji geliştirme birimleri/mali hizmetler birimlerine verilen ve aşağıda sayılan görevler mali hizmetler uzmanları tarafından yürütülmektedir;

§  Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak

§  İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek

§  İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek, yorumlamak

§  İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak

§  Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek

§  İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek

§  İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

§  Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak

§  Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

§  İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek

§  Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

§  Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

§  İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek

§  İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

§  İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

§  Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

§  Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

§  İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmaktır.

            Uzmanlar, bu görevlerinin yanı sıra mesleki Yönetmelik ile kendilerine verilen aşağıdaki görevleri de icra etmektedirler;

§  Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek

§  Görev alanlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapmak ve bunları raporlamak.

§  İdareleri tarafından yapılacak eğitim programı hazırlık çalışmalarına ve uygulamalarına katılmak.

 

 IV.            Uzmanların Kurumlar Arası Naklen Geçişi

            Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları, uzman yardımcılığı döneminde, başka bir idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanamazlar.

            Uzman olarak ilk kez atandıkları idarede 657 sayılı Kanuna tabi olarak en az üç yıl süreyle görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakatiyle başka bir idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanabilirler.

 

    V.            Uzmanlığa Yeniden Atanma

            Uzmanlık kadro veya pozisyonunda çalışırken bu kadro veya pozisyondan ayrılıp, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin başka kadro veya pozisyonlarında görev alanlardan yeniden uzmanlık kadro veya pozisyonuna atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması halinde idarelerin aynı statüdeki uzmanlık kadro veya pozisyonuna atanabilirler.

            Göreve başladıkları idarede uzmanlığa atandıktan sonra üç yıllık süreyi doldurmayan malî hizmetler uzmanları sadece ayrıldıkları idarelere yeniden atanma talebinde bulunabilirler.