Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Yabancı Dil Şartı Hakkında Tüm Haberler
       Derneğimiz tarafından, yeterlilik sınavından sonra yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmek için tanınan 2 yıllık sürenin içinde bulunan meslektaşlarımızın, kullandığı hastalık ve refakat izni ile aylıksız izin süresinin  2 yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulmuş olup, Devlet Personel Başkanlığının cevabi yazısında özetle; 
      "kamu hizmetinden ilişik kesilmesi suretiyle kullanılan aylıksız izin sürelerinin ve ilgili mevzuatı uyarınca uygulanabilecek kontrol mekanizmaları çerçevesinde gerçekliği ile usule ve fenne uygun olup olmadığının kanıtlanması mümkün bulunan ve  toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni süresinin yabancı dil yeterliğini temin edebilmek için öngörülen 2 yıllık sürenin hesabına dahil edilmemesinin uygun olacağı"
        şeklinde görüş bildirmiştir.
        Derneğimizin görüş talebi (Ek-1) ve Devlet Personel Başkanlığının cevabi yazısı (Ek-2) aşağıdaki linkte yer almaktadır.