Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Bütçe Mevzuatı

1-        Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2-        Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

3-        Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

4-        Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

5-        Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

6-        Ek Mali Yüklere İlişkin Genel Yazı

7-        Gecikme Zamlarına İlişkin Genel Yazı

8-        Bütçe Hazırlama Süreci

9-        2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri