Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Harcama ve Devlet Muhasebesi Mevzuatı

1-      Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2-      Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)

3-      Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

4-      Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinde Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Yazı

5-      Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

6-      Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

7-      Sorumlu tutulacak görevli ve yetkililerin belirlenmesi hususundaki 14.06.2007 tarihli ve 5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurulu Kararı

8-      Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

         -Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı:2007/1)

9-     Mahallî İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği

10-  Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği

11-  Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

        -Ön Ödeme usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı:2007/1)

        -Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Sayı:2009/1)

        -Ön Ödeme Usul ve Esasları Genel Tebliği (Sıra No: 55)

12-  Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

13-  Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (SGK)

14-  Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

15-  Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar

 

MUHASEBE YÖNETMELİKLERİ

1-      Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

2-      Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

3-      Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

4-      Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği