Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

Stratejik Yönetim ve Raporlama

1-   Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2-   Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

3-   Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

4-   Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ

5-   Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

6-   Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik

7-   Performans Programı Hazırlama Rehberi

8-   Performans Esaslı Bütçelemeye İlişkin Genelge (BUMKO 08.04.2014/3082)

9-   Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

10- Faaliyet Raporu Hazırlama Broşürü