Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
11. Kalkınma Planı Tüm Haberler

Değerli Meslektaşlarımız,

On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin TBMM Kararı, 23/07/2019 tarihli ve 1225 sayılı  Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1-1.htm).

Uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyan 11. Kalkınma Planı; istikrarlı ve güçlü ekonomi, rekabetçi üretim ve verimlilik, nitelikli insan ve güçlü toplum, yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre ile hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim gelişme eksenleri olmak üzere beş temel eksenden oluşmaktadır.

Hukuk devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim ekseni içerisinde, görev yaptığımız strateji geliştirme birimlerini ve mesleğimizin görev alanını doğrudan ilgilendiren politika ve tedbirler bulunmaktadır. Bu politika ve tedbirler ana başlıklar hâlinde aşağıda paylaşılmıştır.

Derneğimiz, ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarında yer alarak plan hazırlık sürecine katkı sağladığı gibi, politika ve tedbirlerin uygulama döneminde de gerek duyulan katkıyı sunacaktır.

Plan hazırlık ve uygulama sürecinde emeği geçen meslektaşlarımıza şimdiden teşekkür eder, saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

“Kamuda Stratejik Yönetim”

790. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.

791. Stratejik yönetime ilişkin mevzuat, kılavuz ve rehberler uygulama tecrübeleri de dikkate alınarak bütüncül bir anlayışla gözden geçirilecek ve güncellenecektir.

792. Üst politika belgeleri ile kurumsal stratejik planlar daha etkin bir biçimde izlenerek bu belgelerin uygulanma ve birbirlerini yönlendirme düzeyi artırılacaktır.

793. Kamu idarelerinde iç kontrol sistemleri ve iç denetim uygulamalarının etkinliği güçlendirilecektir.

794. Performans denetimleri aracılığıyla kaynak kullanımının verimliliğine, etkililiğine ve ekonomikliğine dair kamuoyuna güvenilir bilgi sunularak kamuda hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

795. Politika oluşturma ve karar alma süreçlerini güçlendirmek amacıyla daha sistematik ve güvenilir veri, istatistik ve bilgi üretimi sağlanacaktır.