Mali Hizmetler Uzmanları Derneği
Yedinci ve Sekizinci Dönem Dernek Başkanı Bahri AKGÜL’ün Mesajı Tüm Haberler

Değerli Meslektaşlarım,

Derneğimizin 13 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Sekizinci Olağan Genel Kurulunda aday olmayarak, iki dönem/dört buçuk yıldır sürdürdüğüm Mali Hizmetler Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimi, tek liste şeklinde aday olan meslektaşlarımdan oluşan yönetim kuruluna devretmiş bulunmaktayım.

Kurulduğu günden bu yana yönetim ve denetim kurullarında görev alan tüm meslektaşlarımız gibi görevde bulunduğumuz süre içerisinde bizler de; meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünü ve mesleki gelişmelerini sağlamak, aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırmak ve ülkemiz mali yönetim siteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla bir çok faaliyet gerçekleştirdik.

Meslektaşlarımızın sorunlarının çözümü için elimizden gelen çabayı gösterdik. Bu sorunların çözümü noktasında bazılarında başarılı olduk, bazılarında ise belirli bir yol almış olsak da maalesef henüz sonuç elde edemedik.

Mesleğimizin fonksiyonları, Kamu yönetimindeki önemi ve sorunlarımız konusunda gerek siyasiler gerekse bürokratlar nezdinde yoğun şekilde bilgilendirmelerin yapıldığını, başta özlükle ilgili uğradığımız ayrım konusundaki sorunumuz olmak üzere bunların artık kabul edildiğini ve çözüm noktasında adımların atılması yönünde tüm taraflarda genel bir fikir birliği oluştuğunu söyleyebilirim. Yeni uzman yardımcısı alımı konusunda ise, bu yıl pandemi nedeniyle alım sınavlarının yapılamadığı ancak 2022 yılında yeni alımların yapılmasına yönelik sınavlar için girişimlerin devam edeceği Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerince Derneğimize ifade edilmiştir.

Görev yaptığımız dönem boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri/projeleri ana başlıklar halinde aşağıda özetledim. Bizden sonra görev alarak sorumluluk üstlenen/üstlenecek olan yönetim kurullarımız da faaliyetlerimizi ileriye taşıyacaklar ve sorunlarımızın çözümü konusunda çaba göstereceklerdir.

Görev süremizde; başta meslektaşlarımız ve üyelerimiz olmak üzere, bizlere destek veren kurumlarımızın bürokratlarına, SGB Başkanlarımıza, Bakan ve Bakan Yardımcılarımıza, Milletvekillerimize teşekkür eder hepinize saygılar sunarım.  

 

Kurumlarla İşbirliği Yapılarak Gerçekleştirilen Faaliyetler/Projeler

Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık (Mülga), Sayıştay Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı (Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı) ile ortak projeler ve çalışmalar yürütülmüştür.

 • Kamu kurumlarında görev yapan Strateji Geliştirme Birimi yöneticilerinin katılımıyla oluşturulan ve düzenli olarak istişare toplantıları düzenleyen Kamu Strateji Platformu toplantılarına katılım sağlanmış ve ortak faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
 • On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlık çalışmaları kapsamında oluşturulan ihtisas komisyonlarında ve çalışma gruplarında üye olarak yer alınmış ve bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı’na Derneğimizin ve meslektaşlarımızın görüş ve önerileri aktarılmıştır.
 • Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi gibi kurumlarımızın katılımıyla, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol  Sistemi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Fonksiyonun Güçlendirilmesi projelerinin yürütme kurullarında görev alınmıştır.
 • Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Argüden Yönetişim Akademisi ile Derneğimizin işbirliğinde Kamuda İyi Yönetişim Sertifika Programı düzenlenmiştir.
 • İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Dünya Bankası tarafından düzenlenen Kamuda İç Denetim ve Geleceğe Bakış konferansına katılım sağlanmıştır.
 • Bir çok kamu kurumu ile ortak eğitimler düzenlemiştir.

Eğitim Faaliyetleri

 • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi çalışmalarında, Derneğimizle Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında işbirliği yapılması konusunda varılan fikir birliği kapsamında, Derneğimiz tarafından 13-17 Şubat 2018 tarihleri arasında 51 farklı Kamu Kurumundan 320 katılımcıyla bir eğitim gerçekleştirilmiştir.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından merkez ve taşra birimlerinde mali konularda görev yapan yaklaşık 270 personele yönelik olarak 03.12.2018-07.12.2018 tarihleri arasında 5 gün süreli “Mali Mevzuat Eğitimi” düzenlenmiştir.
 • 4. Dönem Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Meslektaşlarımızın katıldığı 22/12/2018 tarihli yeterlik sınavına hazırlık amacıyla, Derneğimiz ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde 22 Ekim - 27 Ekim 2018 tarihleri arasında hazırlık eğitimi düzenlenmiştir. Söz konusu eğitime sadece mahalli idarelerde görev yapan meslektaşlarımız değil, üniversiteler ile bakanlıklar ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarda görev yapan meslektaşlarımız da katılmışlardır.
 • 01-07 Nisan 2019 tarihlerinde bir çok Kamu kurumundan yaklaşık 150 katılımcıyla  “Kamu Harcama Süreci ve Mali Mevzuat Eğitimi” düzenlenmiştir.
 • 11-12 Haziran 2019 tarihleri arasında, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetici ve personeline yönelik olarak “Stratejik Planlama Eğitimi” düzenlenmiştir.
 • 22-23 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Kırklareli İl Özel İdaresi yönetici ve personeline yönelik olarak “Stratejik Planlama Eğitimi” düzenlenmiştir.
 • Derneğimiz ve BEMBİRSEN işbirliğinde 28-29 Eylül 2019 tarihleri arasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşlarında görev yapmakta olan personele yönelik olarak, "Görevde Yükselme Eğitimi" düzenlenmiştir.
 • 5. dönem mali hizmetler uzman yardımcısı meslektaşlarımızın katıldığı yeterlik sınavına yönelik olarak Derneğimiz ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde 04-09 Kasım 2019 tarihleri arasında 6 gün süreli hazırlık eğitimi düzenlenmiştir. Söz konusu eğitime sadece mahalli idarelerde görev yapan meslektaşlarımız değil, üniversiteler ile bakanlıklar ve bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarda görev yapan meslektaşlarımız da katılmışlardır.
 • Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Derneğimiz işbirliğinde 2-6 Mart 2020 tarihleri arasında yaklaşık 300 katılımcıyla 5 gün süreli Mali Hizmetler Uzmanlığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi düzenlenmiştir. Söz konusu kurumların yönetici ve uzmanlarının eğitici/konuşmacı olarak katıldığı eğitimde; Mali Yönetim Sisteminin Geleceği, Risk Yönetimi, E-İhale ve Kamu İhale Mevzuatı, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetimle İlişkisi, Program Bütçe Modellemesi ve Uygulamaları, Tek Hazine Hesabı ve E-Fatura Uygulamaları gibi dersler yer almıştır. Söz konusu eğitime meslektaşlarımızın yoğun katılımı olmuştur.
 • 2020 yılı Temmuz ayında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) personeline yönelik Kamu İç Kontrol Sistemi ve Etik Değerler ile Kamu İhale Mevzuatı ve Tasarruf Tedbirleri konulu eğitimler düzenlenmiştir.

Yüksek Lisans/Doktora ve Yabancı Dil Kursu Anlaşmaları

 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapılan sözleşmemiz devam ettirilmiştir.
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Denetim ve Risk Yönetimi alanında iş birliği ve yüksek lisans için sözleşme yapılmıştır.
 • Üyelerimizin yabancı dil yeterliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilmek amacıyla dil kurslarıyla da üyelerimize fiyat avantajı sağlayan sözleşmeler yapılmıştır. (Akın Dil Eğitim Merkezi vb.)

Yabancı Dil Şartı ile İlgili Çalışmalar

 • YÖKDİL sınavının da kabul edilebilmesi için Derneğimizce TBMM Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulunularak YÖKDİL sınav sonuçlarının da kabul edilmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Maalesef ilgili kurumlar bu kararı uygulamamışlardır.
 • Derneğimizce Devlet Personel Başkanlığından uzman yardımcılığı döneminde alınan hastalık izinleri ve ücretsiz izinlerin YDS için istenilen süreyi durdurup durdurmayacağı hakkında görüş talep edilmiş ve olumlu görüş alınmıştır. Bu görüşe istinaden ücretsiz izin alan meslektaşlarımız olmuştur.

 

Sosyal Faaliyetler

 • Gezi organizasyonları yapılmıştır.
 • İl ziyaretleri yapılmıştır ve meslektaşlarımızın katılımlarıyla organizasyonlar düzenlenmiştir.
 • İftar organizasyonları düzenlenmiştir.

 

STK’larla İlişkiler

 • Başta Kamu İç Denetçileri Derneği olmak üzere Kamu personelinden oluşan bir çok STK ile ortak faaliyetler yürütülmüştür.
 •  Kamu kurum ve kuruluşlarında iç denetimin gelişimine yaptıkları katkı ve kattıkları değerden dolayı verilen İç Denetime Değer Katanlar Ödülü; İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı, Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ile birlikte Derneğimiz adına alınmıştır.
 • İçişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine; STK’ların kapasitelerini artırmak, Kamu – STK iş birliğini geliştirmek ve Sivil Toplum Stratejisine katkı sağlamak üzere düzenlenen Sivil Toplum Buluşmalarına katılım sağlanarak Derneğimizin görüş ve önerileri aktarılmıştır.  

 

Sosyal Medya ve Basına Yönelik Faaliyetler

 • Facebook sayfamızla birlikte, instagram sayfamız açılarak sürekli güncel tutulmuştur.
 • Twitter hesabımız açılmıştır.
 • Mevzu5018 adlı cep telefonu uygulaması geliştirilerek içeriği düzenlenmiş ve güncel tutulmuştur.
 • Mesleğimizin ve Derneğimizin tanıtımına yönelik hazırlanan makalelerin ve dokümanların bir çok haber sitesinde yayımlanması sağlanmıştır.
 • Başta özlük hakları olmak üzere uğradığımız haksızlıklara yönelik bir çok haber sitesinde haber yaptırılmıştır.
 • Mesleğimiz ve Derneğimizin tanıtımı ve sorunlarımızın medyada yer bulması amacıyla ATV kanalı ile röportaj gerçekleştirilmiş ve yayımlanması sağlanmıştır.
 • Uzmanların MASAK’a geçişi için  kanun maddesi hazırlanması fakat Mali Hizmetler Uzmanlarının bunun dışında bırakılması konusunda olduğu gibi bazı konularda basın açıklamaları yapılarak memurlar.net gibi bir çok haber sitesinde yayımlanması sağlanmıştır.

Uzman Yardımcısı Alımı

 • Bilindiği gibi yaklaşık yedi yıldır mali hizmetler uzman yardımcısı alımı yapılmamıştır. Bu kapsamda, idarelerin yoğun şekilde uzman ve uzman yardımcısı ihtiyaçlarının bulunduğu ve bunların Derneğimize ulaştığı belirtilerek, Bakan Yardımcısı düzeyinde Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine durum defalarca aktarılmıştır. Pandemi nedeniyle ilgili kurumların sınavları ertelediği ancak 2022 yılında uzman yardımcısı alımı sınavlarının yapılması için girişimde bulunulacağı Derneğimize ifade edilmiştir.

 

Özlük Hakları Çalışmaları

Eşit işe eşit ücret ilkesinin sağlanması amacıyla çıkarıldığı belirtilen 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacına aykırı olarak meslek mensuplarımızın özlük haklarının, hem görev yapılan kurumlara göre kendi içinde hem de diğer merkez uzmanlıklara göre farklılaştırılarak oluşturulan adaletsizliğin çözümüne yönelik faaliyetlerde kullanılmak üzere dokümanlar ve bilgi notları oluşturulmuştur.

 • Görev yaptığımız süre boyunca gerçekleşen üç toplu sözleşme döneminde de (2017, 2019, 2021 yılları), sendikaların oluşturduğu konfederasyonların (Memursen, Kamusen vb.) toplu sözleşmeden sorumlu genel başkan yardımcıları ve diğer yetkilileri ile defalarca görüşmeler gerçekleştirilmiş ve sorunlarımız dile getirilmiştir.
 • Yapılan görüşmelerde uğradığımız haksızlık kabul görmüş ve söz konusu üç toplu sözleşme döneminde de, sendikaların Hükümete tekliflerinde mesleğimizin özlük haklarına yönelik talepler yer almıştır.
 • Bunlardan en önemlisi Memursen Konfederasyonunun sunduğu teklifler ile birlikte Hükümet ve sendikalar arasında görüşmeleri gerçekleştirilen Toplu Sözleşme Taslaklarında da yer alan “657 sayılı Kanun I sayılı ek gösterge cetvelde diğer uzmanlıkların sayıldığı (g) bendine ve aynı Kanun’un 152’nci maddesinin II sayılı Tazminatlar kısmının A. Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (ğ) bendine Mali Hizmetler Uzmanları ifadesi eklenmiştir.” teklifidir.
 • Hazırlanan bilgi notları; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, İçişleri Komisyonu ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu başkan ve üyesi milletvekillerimiz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bakan Yardımcısına ulaştırılarak sorun hakkında bilgilenmeleri sağlanmış ve destekleri talep edilmiştir. Bu bilgiler aynı şekilde partilerin TBMM Grup Başkanvekillerine de ulaştırılmış ve yapılan ziyaretlerde kendilerine dile getirilmiştir.
 • Kapanmadan önce Başbakanlık Müsteşarı ve müsteşar yardımcıları da dahil olmak üzere bir çok üst düzey bürokrata sorunlarımız aktarılmıştır. Aynı şekilde, SGB Başkanlarımızın destekleri de alınmıştır.
 • Üyelerimizin girişimleri ve bazı Milletvekillerimizin destekleri sonucunda; Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yeni hükümet sistemi uyum çalışmaları kapsamında oluşturulan Kamu Personel Rejimi Komisyonu Başkanı’na sorunlarımızın aktarılması sağlanarak bilgilendirmeler yapılmış ve destekleri talep edilmiştir.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü ve Yardımcıları, Muhasebat Genel Müdürü ve Yardımcıları, Personel Genel Müdürü gibi bürokratlar ziyaret edilerek sorunlarımız aktarılmıştır.
 • Bu güne kadar görev yapmış olan Hazine ve Maliye Bakanlarına da danışmanları ile yapılan görüşmeler sonucunda notlarımız ve taleplerimiz ulaştırılmıştır.
 • Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Cumhurbaşkanlığının diğer bazı üst düzey bürokratları ile yapılan görüşmelerde sorunumuz dile getirilerek bilgilenmeleri sağlanmış ve destekleri talep edilmiştir.
 • Yakın zamanda, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılarından ikisi ziyaret edilerek sorunlarımız dile getirilmiştir. Sayın Bakan Yardımcılarımız, özlükle ilgili sorunlarımızın çözümü noktasında araştırma/çalışma yapacaklarını dile getirmişlerdir. 
 • Tüm bu süreçlerde, meslektaşlarımızın önerilerinin alınması amacıyla, bilgilendirme ve istişare toplantıları düzenlenmiştir.
 • Bu toplantılara her türlü iletişim kanalları kullanılarak meslektaşlarımız davet edilmiş ve özlük hakları sorunun çözümünde tüm meslektaşlarımızın katkı sağlamaları gerektiği belirtilerek çalışma grupları oluşturulması yönünde yoğun duyurular/davetler yapılmıştır.
 • Bu çalışmalara katılım sağlayarak katkı sunan meslektaşlarımız olduğu gibi ilgi göstermeyen veya meslektaşlarımızın tümünü kapsamayacak şekilde farklı taleplerinin dile getirmesini isteyen meslektaşlarımız da olmuştur. Derneğimizin kurumsal yapısı dışındaki oluşumlar konusunda; meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliğe zarar verecek veya muhtemel kazanımlarımızın engellenmesine yol açabilecek hiçbir girişimin desteklenmediği meslektaşlarımıza duyurulmuştur. Bu anlamda, tüm kurumlarda görev yapan meslektaşlarımızı kapsayacak şekilde birlikte mücadele edilmesinin önemi defalarca vurgulanmış ve düzenlenen tüm eğitimlere ve faaliyetlere, birlik ve beraberliğin sağlanması adına hem eğitici hem de katılımcı düzeyinde tüm kurumlarda görev yapan meslektaşlarımız davet edilmiştir.
 • Görev yapılan kurumlar için ayrı ayrı toplantı gün ve saatleri belirlenerek meslektaşlarımız davet edilmiş ve Dernek merkezinde ayrı ayrı bilgilendirme/istişare toplantıları yapılmış ve görüşleri alınmıştır.